Đăng bởi: chantam3 | Tháng Một 3, 2012

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thuỷ – Nam Tông, câu kệ lễ Phật

Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

(đọc theo tiếng việt nam: Ná mô tás sá phá gá vá tô á rá há tô sâm ma sâm bút thás sá). Nghĩa theo kinh tụng Phật giáo Nam tông Việt Nam: “Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagava đó, Ngài là bậc Araham cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy”; Nghĩa theo kinh tụng Phật giáo Nguyên Thuỷ Hải Ngoại: “Cúi đầu đảnh lễ Đấng Từ Tôn, Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường, Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, Làm lành lánh dữ lợi quần sanh . Nghĩa theo kinh tụng Giáo Hội Tăng Già Anh Quốc (The English Sangha Trust): “Homage to the Blessed, Noble and Perpectly Enlightened One.

Bất cứ nghi lễ lớn hoặc nhỏ câu kệ lễ Phật trên đều xướng tụng để mở đầu cho khoá lễ, thường là hai thời khoá công phu chiều và sáng, Nghi thức dâng y Kathina, Khoá kinh phúc chúc đến Phật tử, Nghi thức thuyết pháp, Phật tử cúng Tam bảo v.v…Các nước Phật giáo Nguyên thuỷ trên thế giới đều cử hành nghi thức xướng câu kệ Namo… lễ Phật giống nhau. Thường tụng câu kệ này ba lần, không dư và không thừa. Chư Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Nguyên Thuỷ đều biết đọc và tụng bài này. Thậm chí muốn biết người nào đó có phải là Phật tử Theravāda hay không thì chỉ cần hỏi: “Đạo hữu có biết tụng bài kệ Namo lễ Phật?

Bài kệ Namo… lễ Phật quan trọng, ý nghĩa và có giá trị như thế đó, tuy nhiên xuất xứ, lợi ích và ý nghĩa của bài kệ trên vẫn còn bị hạn chế, chưa được phổ biến và có tính cách đại chúng. Do đó bài viết này nhằm trích dẫn kinh điển và các bộ chú giải để làm sáng tỏ một số vấn đề mà quý vị muốn tìm hiểu.

xem tiếp

Phật giáo Nguyên Thủy

Advertisements

Responses

  1. […] Namo Tassa bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa […]


Chuyên mục